ปัจจัยการเผยแพร่ระบบทางการศึกษา


2.ปัจจัยการเผยแพร่ระบบทางการศึกษา

     องค์ประกอบในการจัดระบบทางการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น  เป็นปัจจัยสำคัญในการเผยแพร่ระบบทางการศึกษาที่พอจะประมวลได้  4  ปัจจัยได้แก่  คุณภาพของตัวระบบทางการศึกษา  การยอมรับและการสนับสนุนของผู้บริหาร  การยอมรับและความร่วมมือของบุคลากร  และความสามารถในการเผยแพร่

               2.1 คุณภาพของตัวระบบทางการศึกษา  เป็นปัจจัยแรกที่จะทำให้การเผยแพร่ระบบทางการศึกษาประสบความสำเร็จ  หากตัวระบบทางการศึกษามีคุณภาพ  บุคลากรก็คงให้การสนับสนุนหากไม่มีคุณภาพ  จะเผยแพร่เก่งเพียงใด  เมื่อผู้คนยอมรับแล้วมาค้นพบภายหลังว่า  ตัวระบบทางการศึกษาไม่มีคุณภาพ   คนเหล่านั้นก็คงเปลี่ยนใจไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ยอมรับ  ในทางตรงกันข้ามหากตัวระบบทางการศึกษามีคุณภาพดี  แม้ผู้เกี่ยวข้องจะไม่ยอมรับในตอนแรก  แต่เมื่อเห็นว่า  ตัวระบบทางการศึกษาดีจริง  ก็อาจเปลี่ยนใจ  หันมาให้ความร่วมมือหรือให้การยอมรับในที่สุด

              2.2 การยอมรับและการสนับสนุนของผู้บริหาร  ความสำเร็จของการเผยแพร่แนวคิดใหม่ขึ้นอยู่กับการยอมรับและการสนับสนุนของผู้บริหารเป็นอย่างมาก  หากผู้บริหารให้การยอมรับและการสนับสนุน  บุคลากรทั้งหลายก็มักจะให้การยอมรับและการสนับสนุนด้วย

             2.3 การยอมรับและให้ความร่วมมือของบุคลากร  บุคลากรที่เป็นผุ้นำระบบทางการศึกษาไปใช้เป็นปัจจัยสำคัญในการยอมรับและให้ความร่วมมือในการใช้ระบบของบุคลากร  บ่อยครั้งที่ยอมรับจากระดับ  “รากหญ้า”  นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับสูง  เช่น  ระบบการสอนแบบศูนย์การเรียน  ที่มีการเผยแพร่ไปในกลุ่มคณาจารย์วิทยาลัยครู  และครูอาจารย์โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ  ในขณะนี้ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรฝึกหัดครูและคณะศึกษาศาสตร์ต่างๆ

              2.4 ความสามารถในการเผยแพร่  ความสามรถในการเผยแพร่ของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดระบบขึ้นอยู่กับความสามารถในการสื่อสารระบบใหม่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ  ผู้เผยแพร่จะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  และมีความเชื่อในระบบที่ตนกำลังเผยแพร่ว่าเป็นระบบที่ดีและมีคุณประโยชน์ต่อภารกิจทางการศึกษา

             โดยสรุปแล้ว   องค์ประกอบในการเผยแพร่ระบบทางการศึกษาได้แก่  ผู้เผยแพร่ระบบ  ตัวระบบ  สื่อกลางในการเผยแพร่ระบบ  เป้าหมายผู้รับระบบและสภาพแวดล้อมที่จะนำระบบไปเผยแพร่  ส่วนปัจจัยการเผยแพร่ระบบทางการศึกษา  ได้แก่  คุณภาพของตัวระบบทางการศึกษา  การยอมรับและการสนับสนุนของผู้บริหารการยอมรับและความร่วมมือของบุคลากร  และความสามารถในการเผยแพร่
                                                                  
ที่มา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ศาสตราจารย์  ดร. ชัยยงค์  พรหมวงศ์

รองศาสตราจารย์  ดร. ไชยศ  เรืองสุวรรณ

 


 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น