องค์ประกอบในการเผยแพร่


1.องค์ประกอบในการเผยแพร่ระบบทางการศึกษา

องค์ประกอบในการเผยแพร่ระบบทางการศึกษาได้แก่  ผู้เผยแพร่ระบบ  ตัวระบบ  สื่อสารในการเผยแพร่ระบบ  เป้าหมายผู้รับระบบและสภาพแวดล้อมที่จะนำระบบไปเผยแพร่

1.1ผู้เผยแพร่ระบบทางการศึกษา  หมายถึง  ผู้ที่ต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ  ให้การยอมรับและปฏิบัติตามแนวทางในการจัดระบบและการนำระบบไปใช้โดยมีตำแหน่งหน้าที่และบทบาทแตกต่างกันไปตามระดับของระบบทางการศึกษาที่ต้องการเผยแพร่

        ในระดับมหภาค  ที่เป็นการเผยแพร่ระบบการศึกษาของชาติ  และระบบการศึกษาที่เป็นระบบที่มีขนาดใหญ่ลกหลั่นลงมา  ผู้เผยแพร่ได้แก่  ผู้บริหารระดับต่างๆ  ที่เป็นเจ้าของระบบที่ต้องการจะเผยแพร่  โดยมีคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ระบบโดยเฉพาะและอาจมีคณะกรรมการรองรับในระดับเขต  จังหวัด  อำเภอ  และระดับสถาบันการศึกษาตามลำดับ

       ในระดับจุลภาคที่เป็นระดับสถาบันการศึกษา หากเป็นระบบทางด้านบริหารวิชาการและบริการที่เกิดจากนโยบายของผู้บริหารแล้ว  ผู้บริหารก็ถือว่าตนเป็นเจ้าของงานและเป็นผู้เผยแพร่ระบบเองด้วย  อาจมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อการนี้โดยเฉพาะ  โดยไม่คำนึงถึงว่าใครเป็นผู้ส่วนร่วมในการจัดระบบ  แต่ถ้าเป็นการจัดระบบที่บุคลากรดำเนินการเองเป็นรายบุคคลแต่ละคนก็จะเป็นผู้เผยแพร่ระบบเอง

         นักจัดระบบทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็มักจะต้องรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเผยแพร่หรือมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่ระบบ  นอกจากนี้นักจัดระบบในระดับต่ำลงมาก็มีหน้าที่ในการตอบสนองตอบการเผยแพร่ระบบที่ถ่ายทอดมาจากระดับสูงด้วย  เช่น  นักจัดระบบระดับอำเภอก็จะต้องรับการเผยแพร่จากระดับจังหวัดและทำการเผยแพร่ต่อไปยังระดับสถาบันการศึกษา  เป็นต้น

        1.2ตัวระบบทางการศึกษา  ตัวระบบทางการศึกษาที่ได้พัฒนาขึ้นแล้วหรือที่กำลังจะจัดเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญ  เพราะหากระบบที่จัดขึ้นดีมีแนวโน้มว่าจะทำให้การศึกษาดีขึ้นก็จะได้รับการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  เปรียบได้กับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดี  ก็อาจไม่ต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มากเพราะมักจะถ่ายทอดด้วยวาจาในระหว่างผู้เกี่ยวข้องอยู่แล้ว

         1.3สื่อกลางในการเผยแพร่ระบบ  ไดแก่  สื่อ  บุคคล  (สำหรับการบรรยายสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ)  สื่อโสตทัศน์  และสื่อสารมวลชน  (สิ่งพิมพ์  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  ภาพยนตร์  ฯลฯ)

      1.4 เป้าหมายผู้รับระบบ  ได้แก่  บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการนำระบบไปใช้  ได้แก่  ผู้บริหาร  นักวิชาการ  ครูอาจารย์  นักเรียนนักศึกษา  ผู้ปกครอง  และสมาชิกอื่นๆในชุมชน

      1.5 สภาพแวดล้อมที่จะนำระบบไปเผยแพร่  ครอบคลุมทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพและจิตภาพ  ทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียน  ในสถาบันการศึกษา  และในชุมชนที่ต้องการนำระบบที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้                                                                                                           
ที่มา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ศาสตราจารย์  ดร. ชัยยงค์  พรหมวงศ์

รองศาสตราจารย์  ดร. ไชยศ  เรืองสุวรรณ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น